แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อนิติบุคคล RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107552000111
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 15 พ.ค. 2552 (14 ปี 11 เดือน 17 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่ แปรสภาพมาจาก ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 686,457,172.5
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

1,111,891,442 บาท (161.98% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 24109 : การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ลวดเหล็กแรงดึงสูง(PCW 1,PCW,PCS) ลวดเหล็กอื่นๆ (HDW,CO2,STW,WM)

อันดับธุรกิจ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ระยอง
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 24109

24109 : การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เครดิตทางการค้า บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ระยอง
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 24109

24109 : การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

5 ถนนไอ-ห้า ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ที่อยู่ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

5 ถนนไอ-ห้า ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้