แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชื่อนิติบุคคล THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107555000139
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 1 มิ.ย. 2555 (10 ปี 6 เดือน 12 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่ แปรสภาพมาจาก วิริยะประกันภัย จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000,000
มูลค่าบริษัท 38,566,393,107 บาท (1928.32% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 65120 : การประกันวินาศภัย

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การประกันวินาศภัย
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อันดับธุรกิจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : K

K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

TSIC : 65120

65120 : การประกันวินาศภัย

เครดิตทางการค้า บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : K

K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

TSIC : 65120

65120 : การประกันวินาศภัย

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

121/14-28,121/32,121/36-38,121/50,121/55,121/63-65,121/94,121/104 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3-9,12,14,18-19,34,39 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

121/14-28,121/32,121/36-38,121/50,121/55,121/63-65,121/94,121/104 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3-9,12,14,18-19,34,39 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้