แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไท้เพ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไท้เพ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล TAI PENG VALVE MANUFACTORY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115529001458
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.สป.797
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 ธ.ค. 2529 (36 ปี 2 เดือน 3 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไท้เพ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 44,000,000
มูลค่าบริษัท 70,152,696 บาท (159.44% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

วาล์วน้ำไทย จำกัด

วาย.เอ็ม.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด

เอ็บโบร วาวส์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

รีไล (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ไท้เพ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 28132

28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

เครดิตทางการค้า บริษัท ไท้เพ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไท้เพ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 28132

28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TAI PENG VALVE MANUFACTORY COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TAI PENG VALVE MANUFACTORY COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไท้เพ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

46/4,46/5,46/12 หมู่ที่ 12 ถนนบางพลี-กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท ไท้เพ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

46/4,46/5,46/12 หมู่ที่ 12 ถนนบางพลี-กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้