แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอ็ม.ซี.ซี. ฟิโนล่า จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอ็ม.ซี.ซี. ฟิโนล่า จำกัด

ชื่อนิติบุคคล M C C FINOLA COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115537001071
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.สป.4682
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 10 ก.พ. 2537 (28 ปี 6 เดือน 11 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอ็ม.ซี.ซี. ฟิโนล่า จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 20,000,000
มูลค่าบริษัท -40,197,127 บาท (-200.99% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ
วัตถุประสงค์ รับจ้างทำซองใส่เอกสาร ซองจดหมาย
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไทย-ไท อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

เอส.อาร์.ซี. เอ็นเวลอพ จำกัด

โรงงานสมุดแสงรุ้ง จำกัด

ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ็ม.ซี.ซี. ฟิโนล่า จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 17092

17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

เครดิตทางการค้า บริษัท เอ็ม.ซี.ซี. ฟิโนล่า จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ็ม.ซี.ซี. ฟิโนล่า จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 17092

17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม M C C FINOLA COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น M C C FINOLA COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอ็ม.ซี.ซี. ฟิโนล่า จำกัด

9/19 หมู่ที่ 2 ซอยผูกมิตร ถนนรางรถไฟเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท เอ็ม.ซี.ซี. ฟิโนล่า จำกัด

9/19 หมู่ที่ 2 ซอยผูกมิตร ถนนรางรถไฟเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้