แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล TOP MULTIPRINT CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115545006850
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 11654500681
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 5 ส.ค. 2545 (20 ปี 1 เดือน 27 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 50,000,000
มูลค่าบริษัท 17,985,010 บาท (35.97% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายกระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง แบบฟอร์ม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอส.อาร์.ซี. เอ็นเวลอพ จำกัด

สยามอาร์มสตรองค์ จำกัด

เอ็ม.ซี.ซี. ฟิโนล่า จำกัด

เน็กซ์ โค้ทติ้ง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 17092

17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

เครดิตทางการค้า บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 17092

17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TOP MULTIPRINT CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TOP MULTIPRINT CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร 30/8 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร 30/8 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้