แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ALL COCO GROUP COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115556003997
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 15 ก.พ. 2556 (9 ปี 3 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 168,000,000
มูลค่าบริษัท 185,802,004 บาท (110.6% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายปลีกและส่ง อาหารและเครื่องดื่มที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตรทุกประเภท
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ฟู้ดสเป็คเชียลไลซ์ จำกัด

ไก่ดำมหากิจ จำกัด

เอฟ แอนด์ บี บายดาว จำกัด

นิธิ ฟู้ดส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 15,30911,112433,81818,953
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5,1283,63557,6335,495
สมุทรสาคร 5243149,460524
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

9,8138,237250,20413,498
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

443185045

เครดิตทางการค้า บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 15,30911,112433,81818,953
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5,1283,63557,6335,495
สมุทรสาคร 5243149,460524
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

9,8138,237250,20413,498
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

443185045

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ALL COCO GROUP COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ALL COCO GROUP COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด

139/6 หมู่ที่ 2 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด

139/6 หมู่ที่ 2 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้