แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ผลไม้ไทย-กั๊วห่าวซือ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ผลไม้ไทย-กั๊วห่าวซือ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PHONLAMAITHAI- KUA HAWSUE CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115564015869
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 22 มิ.ย. 2564 (1 ปี 1 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

062-9963550
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

gongjit.2527@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ผลไม้ไทย-กั๊วห่าวซือ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 2,200,972 บาท (110.05% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46313 : การขายส่งผักและผลไม้
วัตถุประสงค์ การขายส่งผักและผลไม้
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

นาวิต้า จำกัด

กรีน ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด

บี เวลท์ มาร์เก็ตติ้ง เวิร์ล จำกัด

ซีเอ็นบีที อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ผลไม้ไทย-กั๊วห่าวซือ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46313

46313 : การขายส่งผักและผลไม้

เครดิตทางการค้า บริษัท ผลไม้ไทย-กั๊วห่าวซือ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ผลไม้ไทย-กั๊วห่าวซือ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46313

46313 : การขายส่งผักและผลไม้

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PHONLAMAITHAI- KUA HAWSUE CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PHONLAMAITHAI- KUA HAWSUE CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ผลไม้ไทย-กั๊วห่าวซือ จำกัด

78/5 หมู่ที่ 13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท ผลไม้ไทย-กั๊วห่าวซือ จำกัด

78/5 หมู่ที่ 13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้