แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งกาญ 1968 (ไทยแลนด์)

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งกาญ 1968 (ไทยแลนด์)

ชื่อนิติบุคคล KINGKARN 1968 (THAILAND) LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0123559003147
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 28 ก.ค. 2559 (7 ปี 7 เดือน 9 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งกาญ 1968 (ไทยแลนด์)

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

994,173 บาท (99.42% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ซื้อขายสินค้าทั่วไป
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ทรีดรอปส์ เมดิเคิล เซอร์วิส จำกัด

พี. เอ็น. พี เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด

กู๊ด ไวบส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ลัคกี้ พราวด์ จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งกาญ 1968 (ไทยแลนด์)

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นนทบุรี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47723

47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งกาญ 1968 (ไทยแลนด์)

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งกาญ 1968 (ไทยแลนด์)

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นนทบุรี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47723

47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KINGKARN 1968 (THAILAND) LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KINGKARN 1968 (THAILAND) LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งกาญ 1968 (ไทยแลนด์)

89/722 หมู่ที่ 1 ถนน345 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งกาญ 1968 (ไทยแลนด์)

89/722 หมู่ที่ 1 ถนน345 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้