แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.เดลิเวอรี่

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.เดลิเวอรี่

ชื่อนิติบุคคล P.K. DELIVERY LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0123561003965
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 12 ก.ย. 2561 (3 ปี 8 เดือน 20 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563
อีเมล patchara99m6@outlook.co.th

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.เดลิเวอรี่

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 621,597 บาท (62.16% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46313 : การขายส่งผักและผลไม้
วัตถุประสงค์ จำหน่ายผักและผลไม้
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

พี.โอ.แมงโก

ราชบุรี ออร์แกนิคส์ จำกัด

ซัน สแนค ฟู้ดเทค จำกัด

รัชนู การพาณิชย์

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.เดลิเวอรี่

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 177,704490,188333,718439,565
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 77,511172,197118,807148,907
นนทบุรี 8,95728,30618,54522,201
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

109,135279,553193,736251,092
TSIC : 46313

46313 : การขายส่งผักและผลไม้

6151,258784999

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.เดลิเวอรี่

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.เดลิเวอรี่

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 177,704490,188333,718439,565
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 77,511172,197118,807148,907
นนทบุรี 8,95728,30618,54522,201
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

109,135279,553193,736251,092
TSIC : 46313

46313 : การขายส่งผักและผลไม้

6151,258784999

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม P.K. DELIVERY LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น P.K. DELIVERY LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.เดลิเวอรี่

50/1103 หมู่ที่ 5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.เดลิเวอรี่

50/1103 หมู่ที่ 5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้