แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ฟู้ด โพรเกรซ แมนนูแฟคเจอริง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ฟู้ด โพรเกรซ แมนนูแฟคเจอริง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล FOOD PROGREES MANUFACTURING CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125544009600
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.นบ.10317
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 13 พ.ย. 2544 (20 ปี 9 เดือน 11 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ฟู้ด โพรเกรซ แมนนูแฟคเจอริง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 4,000,000
มูลค่าบริษัท 7,894,651 บาท (197.37% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายผัก,ผลไม้แปรรูป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อำพลฟูดส์ เมนูแฟคทอริ่ง จำกัด

เฉียน ซิง จำกัด

ทองพูนฟูดส์

มัลติ ฟรุต จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ฟู้ด โพรเกรซ แมนนูแฟคเจอริง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นนทบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เครดิตทางการค้า บริษัท ฟู้ด โพรเกรซ แมนนูแฟคเจอริง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ฟู้ด โพรเกรซ แมนนูแฟคเจอริง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นนทบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม FOOD PROGREES MANUFACTURING CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น FOOD PROGREES MANUFACTURING CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ฟู้ด โพรเกรซ แมนนูแฟคเจอริง จำกัด

55/28 หมู่ที่ 3 ถนนสาย 345 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ที่อยู่ บริษัท ฟู้ด โพรเกรซ แมนนูแฟคเจอริง จำกัด

55/28 หมู่ที่ 3 ถนนสาย 345 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้