แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สเวทลานา โฮลดิ้งส์ ฟาร์อีสต์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สเวทลานา โฮลดิ้งส์ ฟาร์อีสต์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SVETLANA HOLDINGS FAR EAST COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125552000331
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 ม.ค. 2552 (13 ปี 4 เดือน 13 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สเวทลานา โฮลดิ้งส์ ฟาร์อีสต์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,232,684 บาท (123.27% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
วัตถุประสงค์ บ้านพักตากอากาศ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เจ ดับบลิว เพลส จำกัด

โมนินา จำกัด

วอลแว็กซ์ จำกัด

เวอร์จินี่ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท สเวทลานา โฮลดิ้งส์ ฟาร์อีสต์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 389,126304,059406,598281,949
ภาคใต้ 24,23821,13437,09133,827
สุราษฎร์ธานี 5,3674,9146,7374,842
หมวดธุรกิจ : L

L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์

30,05423,65333,76223,982
TSIC : 68104

68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

7,1646,0859,4629,107

เครดิตทางการค้า บริษัท สเวทลานา โฮลดิ้งส์ ฟาร์อีสต์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สเวทลานา โฮลดิ้งส์ ฟาร์อีสต์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 389,126304,059406,598281,949
ภาคใต้ 24,23821,13437,09133,827
สุราษฎร์ธานี 5,3674,9146,7374,842
หมวดธุรกิจ : L

L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์

30,05423,65333,76223,982
TSIC : 68104

68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

7,1646,0859,4629,107

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SVETLANA HOLDINGS FAR EAST COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SVETLANA HOLDINGS FAR EAST COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สเวทลานา โฮลดิ้งส์ ฟาร์อีสต์ จำกัด

4/31 หมู่ที่ 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ บริษัท สเวทลานา โฮลดิ้งส์ ฟาร์อีสต์ จำกัด

4/31 หมู่ที่ 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้