แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PREMA CARE INTERNATIONAL(THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125559023191
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 ก.ย. 2559 (6 ปี 4 เดือน 29 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 6,233,646 บาท (623.36% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 21002 : การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

กรุงเทพทิพโอสถ จำกัด

สยาม ไทย เทค จำกัด

ท๊อป เมดิคัล(2015) จำกัด

เจ.เค เอนไซม์ ฟู้ด จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท พรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นนทบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 21002

21002 : การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค

เครดิตทางการค้า บริษัท พรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นนทบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 21002

21002 : การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PREMA CARE INTERNATIONAL(THAILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PREMA CARE INTERNATIONAL(THAILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด

55/5 หมู่ที่ 7 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ที่อยู่ บริษัท พรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด

55/5 หมู่ที่ 7 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้