แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เดชรัก จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เดชรัก จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DEACHARAK CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125562012617
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 10 เม.ย. 2562 (3 ปี 1 เดือน 18 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 093165693
อีเมล info.tckd@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เดชรัก จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 498,254 บาท (49.83% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
วัตถุประสงค์ ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

บีแอนด์เอ แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด

เอสโทร คอสเมติกส์ จำกัด

พร้าวทำ จำกัด

วิทิศ ครีเอชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง

อันดับธุรกิจ บริษัท เดชรัก จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 441,201438,469409,516530,180
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 159,574154,892142,155180,058
นนทบุรี 24,73125,24622,63828,309
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

262,280247,516236,945302,863
TSIC : 47723

47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง

1,9912,3901,8262,446

เครดิตทางการค้า บริษัท เดชรัก จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เดชรัก จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 441,201438,469409,516530,180
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 159,574154,892142,155180,058
นนทบุรี 24,73125,24622,63828,309
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

262,280247,516236,945302,863
TSIC : 47723

47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง

1,9912,3901,8262,446

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม DEACHARAK CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น DEACHARAK CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เดชรัก จำกัด

99/167 หมู่ที่ 4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ที่อยู่ บริษัท เดชรัก จำกัด

99/167 หมู่ที่ 4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้