แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรี ทวีผล

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรี ทวีผล

ชื่อนิติบุคคล CHAROENSRI THAWEEPOL LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0133548002144
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0137334802143
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 29 มี.ค. 2548 (18 ปี 2 เดือน 5 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรี ทวีผล

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 500,000
มูลค่าบริษัท 2,378,661 บาท (475.73% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิต อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารแปรรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูป
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

โยตา จำกัด

พีจีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คาราเมลคริสพ์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมตตาอาหารเจ จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรี ทวีผล

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10794

10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรี ทวีผล

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรี ทวีผล

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10794

10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม CHAROENSRI THAWEEPOL LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น CHAROENSRI THAWEEPOL LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรี ทวีผล

97/155 หมู่ที่ 1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรี ทวีผล

97/155 หมู่ที่ 1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้