แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พงษ์พิบูล เจริญทรัพย์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พงษ์พิบูล เจริญทรัพย์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PONGPIBOON JARPENSUP CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135553011671
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 21 ก.ย. 2553 (13 ปี 8 เดือน 7 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่ แปรสภาพมาจาก พงษ์พิบูล เจริญทรัพย์
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พงษ์พิบูล เจริญทรัพย์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 11,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

58,617,705 บาท (532.89% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 49323 : การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร

อันดับธุรกิจ บริษัท พงษ์พิบูล เจริญทรัพย์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นนทบุรี
หมวดธุรกิจ : H

H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

TSIC : 49323

49323 : การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร

เครดิตทางการค้า บริษัท พงษ์พิบูล เจริญทรัพย์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พงษ์พิบูล เจริญทรัพย์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นนทบุรี
หมวดธุรกิจ : H

H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

TSIC : 49323

49323 : การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PONGPIBOON JARPENSUP CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PONGPIBOON JARPENSUP CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พงษ์พิบูล เจริญทรัพย์ จำกัด

77/4 หมู่บ้าน ซื่อตรงบางใหญ่ หมู่ที่ 9 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ที่อยู่ บริษัท พงษ์พิบูล เจริญทรัพย์ จำกัด

77/4 หมู่บ้าน ซื่อตรงบางใหญ่ หมู่ที่ 9 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้