แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท มาร์เวล อายแคร์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท มาร์เวล อายแคร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MARVEL EYECARE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135558023464
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 ธ.ค. 2558 (6 ปี 5 เดือน 5 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท มาร์เวล อายแคร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 2,384,735 บาท (47.69% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 32501 : การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)
วัตถุประสงค์ เลนส์แว่นตา
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด

เว็คเตอร์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เอเทค เมดิคอล จำกัด

มาเฮ่ เมดิคอล จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท มาร์เวล อายแคร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 41,91480,222304,33643,434
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10,82815,06642,56810,694
ปทุมธานี 1,6653,76214,1691,522
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

26,02551,714176,53729,812
TSIC : 32501

32501 : การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)

5110725359

เครดิตทางการค้า บริษัท มาร์เวล อายแคร์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท มาร์เวล อายแคร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 41,91480,222304,33643,434
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10,82815,06642,56810,694
ปทุมธานี 1,6653,76214,1691,522
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

26,02551,714176,53729,812
TSIC : 32501

32501 : การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)

5110725359

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MARVEL EYECARE COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MARVEL EYECARE COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท มาร์เวล อายแคร์ จำกัด

1/8 หมู่ที่ 1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท มาร์เวล อายแคร์ จำกัด

1/8 หมู่ที่ 1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้