แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท บุญพาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บุญพาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BOONPOWER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135559000344
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 7 ม.ค. 2559 (6 ปี 4 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท บุญพาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 994,886 บาท (99.49% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ธนิยา เทรดดิ้ง

พุมเรียง เฟรช ฟู้ด จำกัด

นาทอง บิสซิเนส (2017) จำกัด

ธัมศิริ อินเตอร์เทรด จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท บุญพาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 493,061344,132246,105473,641
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 67,68245,73035,56763,781
ปทุมธานี 22,54516,22811,70920,404
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

288,017190,455143,778268,948
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

978599380827

เครดิตทางการค้า บริษัท บุญพาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท บุญพาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 493,061344,132246,105473,641
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 67,68245,73035,56763,781
ปทุมธานี 22,54516,22811,70920,404
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

288,017190,455143,778268,948
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

978599380827

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BOONPOWER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BOONPOWER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท บุญพาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด

203/39 หมู่ที่ 1 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท บุญพาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด

203/39 หมู่ที่ 1 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้