แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไทยชองฟู้ด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไทยชองฟู้ด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THAI CHONG FOOD COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135559021082
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 26 ต.ค. 2559 (5 ปี 2 เดือน 24 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไทยชองฟู้ด จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 1,402,956 บาท (28.06% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

คาร์บีบ๊อก จำกัด

สรมน ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด

เฮงง่วนเฮียงบ้านไผ่ จำกัด

เพ็ชรกุล โภชนา

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทยชองฟู้ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 173,47468,752439,72391,498
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 32,11213,30156,87318,763
ปทุมธานี 8,1583,11412,4733,551
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

106,56044,971298,43060,475
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

3321181,029170

เครดิตทางการค้า บริษัท ไทยชองฟู้ด จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทยชองฟู้ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 173,47468,752439,72391,498
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 32,11213,30156,87318,763
ปทุมธานี 8,1583,11412,4733,551
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

106,56044,971298,43060,475
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

3321181,029170

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THAI CHONG FOOD COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THAI CHONG FOOD COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไทยชองฟู้ด จำกัด

28/8 อาคารอทาโส หมู่ที่ 1 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท ไทยชองฟู้ด จำกัด

28/8 อาคารอทาโส หมู่ที่ 1 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้