แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญธัญญกิจ 2

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญธัญญกิจ 2

ชื่อนิติบุคคล เจริญธัญญกิจ 2
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0183524000061
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) ชน.53
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 31 ก.ค. 2524 (41 ปี 2 เดือน 9 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญธัญญกิจ 2

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 16,681,388 บาท (1668.14% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10611 : การสีข้าว

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการโรงสีข้าว
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด

เอสเค.กรีน อโกร โปรดักส์ จำกัด

โรงสีรุ่งโรจน์นิมิตชัย

เจอาร์.ไรซ์เทรดดิ้ง จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญธัญญกิจ 2

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
ชัยนาท
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10611

10611 : การสีข้าว

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญธัญญกิจ 2

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญธัญญกิจ 2

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
ชัยนาท
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10611

10611 : การสีข้าว

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม เจริญธัญญกิจ 2

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น เจริญธัญญกิจ 2

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญธัญญกิจ 2

95 หมู่ที่ 5 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญธัญญกิจ 2

95 หมู่ที่ 5 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้