แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคพลวัฒนกิจอุตสาหกรรม

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคพลวัฒนกิจอุตสาหกรรม

ชื่อนิติบุคคล ภัคพลวัฒนกิจอุตสาหกรรม
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0193539000088
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) สบ.1995
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 5 ม.ค. 2539 (26 ปี 4 เดือน 29 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคพลวัฒนกิจอุตสาหกรรม

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 2,467,041 บาท (246.7% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 32409 : การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายของเด็กเล่นและเครื่องใช้สำหรับเด็ก
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

จอยเกม (ไทยแลนด์) จำกัด

อีวี เอ็กเซลเล้นซ์ จำกัด

จีนีเม็กซ์ ทอยส์ จำกัด

แฮปปี้เฮลท์พลัส จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคพลวัฒนกิจอุตสาหกรรม

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 494,930343,760345,759350,410
ภาคกลาง 67,87745,69747,65151,238
สระบุรี 4,2003,3943,2473,142
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

29,63523,60322,60021,469
TSIC : 32409

32409 : การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

111737479

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคพลวัฒนกิจอุตสาหกรรม

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคพลวัฒนกิจอุตสาหกรรม

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 494,930343,760345,759350,410
ภาคกลาง 67,87745,69747,65151,238
สระบุรี 4,2003,3943,2473,142
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

29,63523,60322,60021,469
TSIC : 32409

32409 : การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

111737479

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ภัคพลวัฒนกิจอุตสาหกรรม

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ภัคพลวัฒนกิจอุตสาหกรรม

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคพลวัฒนกิจอุตสาหกรรม

8/4 หมู่ที่ 2 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคพลวัฒนกิจอุตสาหกรรม

8/4 หมู่ที่ 2 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้