แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THAI SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205531003381
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.ชบ.1107
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 17 ต.ค. 2531 (34 ปี 5 เดือน 23 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,200,000,000
มูลค่าบริษัท 71,547,689,991 บาท (5962.31% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 27501 : การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน (ยกเว้นประเภทผลิต ความร้อนด้วยไฟฟ้า)

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การผลิตตู้เย็น
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

มิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสตรี่ส์-มหาจักรแอร์คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด

ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 27501

27501 : การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน (ยกเว้นประเภทผลิต ความร้อนด้วยไฟฟ้า)

เครดิตทางการค้า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 27501

27501 : การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน (ยกเว้นประเภทผลิต ความร้อนด้วยไฟฟ้า)

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THAI SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THAI SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

313 หมู่ที่ 1 ซอยสวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถนนสุขาภิบาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

313 หมู่ที่ 1 ซอยสวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถนนสุขาภิบาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้