แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ชื่อนิติบุคคล EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205535004578
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.ชบ.2937
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 20 ต.ค. 2535 (29 ปี 7 เดือน 18 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 20,000,000
มูลค่าบริษัท 102,831,559 บาท (514.16% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 71201 : การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพและเคมี
วัตถุประสงค์ การทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

โฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 4,1884,229171,6176,598
ภาคตะวันออก 10816314,702199
ชลบุรี 38338018,129596
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

80874324,8951,118
TSIC : 71201

71201 : การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพและเคมี

48816

เครดิตทางการค้า บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 4,1884,229171,6176,598
ภาคตะวันออก 10816314,702199
ชลบุรี 38338018,129596
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

80874324,8951,118
TSIC : 71201

71201 : การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพและเคมี

48816

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

999 หมู่ที่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

999 หมู่ที่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้