แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พี เทรดดิ้ง ไทย จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พี เทรดดิ้ง ไทย จำกัด

ชื่อนิติบุคคล P TRADING THAI CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205546000552
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 12554600056
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 10 ม.ค. 2546 (19 ปี 5 เดือน 23 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พี เทรดดิ้ง ไทย จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท -3,125,696 บาท (-156.28% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46599 : การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ทิศ 8 ทิศ จำกัด

เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด

ศิริประภา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท พี เทรดดิ้ง ไทย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 36,74830,10527,275364,406
ภาคตะวันออก 17,0559,1529,047123,863
ชลบุรี 2,0081,6221,46323,264
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

4,2753,1982,79637,967
TSIC : 46599

46599 : การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

7407257388,257

เครดิตทางการค้า บริษัท พี เทรดดิ้ง ไทย จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พี เทรดดิ้ง ไทย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 36,74830,10527,275364,406
ภาคตะวันออก 17,0559,1529,047123,863
ชลบุรี 2,0081,6221,46323,264
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

4,2753,1982,79637,967
TSIC : 46599

46599 : การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

7407257388,257

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม P TRADING THAI CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น P TRADING THAI CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พี เทรดดิ้ง ไทย จำกัด

32/5 หมู่ที่ 3 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท พี เทรดดิ้ง ไทย จำกัด

32/5 หมู่ที่ 3 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้