แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมบูรพาอินน์

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมบูรพาอินน์

ชื่อนิติบุคคล BURAPA INN HOTEL LTD., PART
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0213531000037
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) รย.328
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 3 ก.พ. 2531 (34 ปี 10 เดือน 7 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมบูรพาอินน์

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท -5,771,749 บาท (-288.59% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ กิจการโรงแรม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สยาม โซไซตี้ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

เดอะ เรสท์ อัพ วิลล่า จำกัด

สุมิตตยา จำกัด

เชาว์ปรีชา จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมบูรพาอินน์

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ระยอง
หมวดธุรกิจ : I

I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

TSIC : 55101

55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมบูรพาอินน์

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมบูรพาอินน์

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ระยอง
หมวดธุรกิจ : I

I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

TSIC : 55101

55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BURAPA INN HOTEL LTD., PART

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BURAPA INN HOTEL LTD., PART

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมบูรพาอินน์

2/1 ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมบูรพาอินน์

2/1 ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้