แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท คาเฟ่ ชากัญ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท คาเฟ่ ชากัญ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล CAFE CHAKAN CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0215564002227
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 3 มี.ค. 2564 (1 ปี 3 เดือน 25 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

warut.rrlt@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท คาเฟ่ ชากัญ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท -1,070,823 บาท (-107.08% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ประกอบธุรกิจแฟรนไชน์ขายอาหารและเครื่องดื่ม

อันดับธุรกิจ บริษัท คาเฟ่ ชากัญ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย N/AN/AN/AN/A
ภาคตะวันออก N/AN/AN/AN/A
ระยอง N/AN/AN/AN/A
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

N/AN/AN/AN/A
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

N/AN/AN/AN/A

เครดิตทางการค้า บริษัท คาเฟ่ ชากัญ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท คาเฟ่ ชากัญ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย N/AN/AN/AN/A
ภาคตะวันออก N/AN/AN/AN/A
ระยอง N/AN/AN/AN/A
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

N/AN/AN/AN/A
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

N/AN/AN/AN/A

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม CAFE CHAKAN CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น CAFE CHAKAN CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท คาเฟ่ ชากัญ จำกัด

39/384 หมู่ที่ 4 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ที่อยู่ บริษัท คาเฟ่ ชากัญ จำกัด

39/384 หมู่ที่ 4 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้