แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นตำรับ ฟรุ๊ตแฟคตอรี่

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นตำรับ ฟรุ๊ตแฟคตอรี่

ชื่อนิติบุคคล TONTUMRAB FRUIT FACTORY LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0223561000833
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 27 ธ.ค. 2561 (4 ปี 5 เดือน 5 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นตำรับ ฟรุ๊ตแฟคตอรี่

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 2,778,527 บาท (55.57% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทฯ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ซันนีสแน็ค พลัส จำกัด

ท้ายครัว ฟู๊ดส์ จำกัด

แม่สมบูรณ์ มัลเบอรี่ ออร์แกนิก

ทีซีเอช เอเชีย จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นตำรับ ฟรุ๊ตแฟคตอรี่

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
จันทบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นตำรับ ฟรุ๊ตแฟคตอรี่

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นตำรับ ฟรุ๊ตแฟคตอรี่

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
จันทบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TONTUMRAB FRUIT FACTORY LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TONTUMRAB FRUIT FACTORY LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นตำรับ ฟรุ๊ตแฟคตอรี่

81/38 หมู่ที่ 11 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นตำรับ ฟรุ๊ตแฟคตอรี่

81/38 หมู่ที่ 11 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้