แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสวัสดิ์ศรีมหาโพธิ์

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสวัสดิ์ศรีมหาโพธิ์

ชื่อนิติบุคคล JARERNSAWATSRIMAHAPHO LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0253520000057
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) ปจ.143
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 13 ก.ค. 2520 (45 ปี 11 เดือน 2 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสวัสดิ์ศรีมหาโพธิ์

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 50,000,000
มูลค่าบริษัท 175,374,193 บาท (350.75% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 42101 : การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

กิจการร่วมค้า เซติกสากล จำกัด

เมืองสรวงคอนกรีต จำกัด

ลาภนิมิตรการค้าและก่อสร้าง

ซัน สเปซ คอนสตรัคชั่น จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสวัสดิ์ศรีมหาโพธิ์

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ปราจีนบุรี
หมวดธุรกิจ : F

F : การก่อสร้าง

TSIC : 42101

42101 : การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสวัสดิ์ศรีมหาโพธิ์

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสวัสดิ์ศรีมหาโพธิ์

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ปราจีนบุรี
หมวดธุรกิจ : F

F : การก่อสร้าง

TSIC : 42101

42101 : การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม JARERNSAWATSRIMAHAPHO LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น JARERNSAWATSRIMAHAPHO LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสวัสดิ์ศรีมหาโพธิ์

180-182 หมู่ที่ 3 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสวัสดิ์ศรีมหาโพธิ์

180-182 หมู่ที่ 3 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้