แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเช็งชัชวาลย์

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเช็งชัชวาลย์

ชื่อนิติบุคคล โรงสีเช็งชัชวาลย์
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0263527000036
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) นย.73
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 26 มี.ค. 2527 (38 ปี 6 เดือน 13 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

acc.jura2018@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเช็งชัชวาลย์

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 9,398,699 บาท (939.87% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10611 : การสีข้าว

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การสีข้าว
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด

โรงสีเซ่งฮงค้าข้าว 2555

ทุ่งกุลาข้าวไทย จำกัด

โรงสีไฟไทยทองเฮง

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเช็งชัชวาลย์

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
นครนายก
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10611

10611 : การสีข้าว

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเช็งชัชวาลย์

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเช็งชัชวาลย์

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
นครนายก
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10611

10611 : การสีข้าว

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม โรงสีเช็งชัชวาลย์

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น โรงสีเช็งชัชวาลย์

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเช็งชัชวาลย์

157/1 หมู่ที่ 10 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเช็งชัชวาลย์

157/1 หมู่ที่ 10 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้