แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝูเจี้ยน เมืองทอง

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝูเจี้ยน เมืองทอง

ชื่อนิติบุคคล FUJIAN MUANGTHONG LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0343561002941
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 14 ก.ย. 2561 (3 ปี 9 เดือน 18 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0934597750
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

nuna3535p@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝูเจี้ยน เมืองทอง

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 500,000
มูลค่าบริษัท 1,976,000 บาท (395.2% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10743 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป
วัตถุประสงค์ จำหน่ายหมูยอ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ข้าวดินดี จำกัด

นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ไร่ซับสมบูรณ์

อาหารสำเร็จรูปสุไหงโก-ลก จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝูเจี้ยน เมืองทอง

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 43,05632,48835,80195,217
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8,2775,7785,94612,707
อุบลราชธานี 372269332781
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

3,5052,6323,2047,850
TSIC : 10743

10743 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป

5546

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝูเจี้ยน เมืองทอง

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝูเจี้ยน เมืองทอง

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 43,05632,48835,80195,217
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8,2775,7785,94612,707
อุบลราชธานี 372269332781
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

3,5052,6323,2047,850
TSIC : 10743

10743 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป

5546

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม FUJIAN MUANGTHONG LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น FUJIAN MUANGTHONG LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝูเจี้ยน เมืองทอง

116 หมู่บ้าน ดอนแค หมู่ที่ 6 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝูเจี้ยน เมืองทอง

116 หมู่บ้าน ดอนแค หมู่ที่ 6 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้