แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KIENGMOOL PALANGNGAN YANGYUEN(THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0345560001047
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 พ.ค. 2560 (5 ปี 1 เดือน 9 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 1,069,503 บาท (53.48% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47735 : ร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเพลิงอื่นๆสำหรับใช้ในครัวเรือน
วัตถุประสงค์ ร้านขายปลีกก๊าซบรรจุถัง ถ่านไม้และเชื้อเพลิงอื่นๆ สำหรับใช้ในครัวเรือน
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

กรุ๊ปอิสรภาพแก๊ส

สมจิตต์ แก๊ส

ทวีวัฒน์คลองด่าน จำกัด

บุญชัยแก๊ส จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 186,655207,030210,963355,009
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 79,13072,97876,769119,457
อุบลราชธานี 1,0861,4251,3872,192
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

14,54918,82819,03628,635
TSIC : 47735

47735 : ร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเพลิงอื่นๆสำหรับใช้ในครัวเรือน

434300334475

เครดิตทางการค้า บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 186,655207,030210,963355,009
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 79,13072,97876,769119,457
อุบลราชธานี 1,0861,4251,3872,192
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

14,54918,82819,03628,635
TSIC : 47735

47735 : ร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเพลิงอื่นๆสำหรับใช้ในครัวเรือน

434300334475

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KIENGMOOL PALANGNGAN YANGYUEN(THAILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KIENGMOOL PALANGNGAN YANGYUEN(THAILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด

234 หมู่ที่ 6 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ที่อยู่ บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด

234 หมู่ที่ 6 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้