แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KIENGMOOL PALANGNGAN YANGYUEN(THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0345560001047
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 พ.ค. 2560 (4 ปี 8 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 782,722 บาท (39.14% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47735 : ร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเพลิงอื่นๆสำหรับใช้ในครัวเรือน
วัตถุประสงค์ ร้านขายปลีกก๊าซบรรจุถัง ถ่านไม้และเชื้อเพลิงอื่นๆ สำหรับใช้ในครัวเรือน

อันดับธุรกิจ บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย N/AN/AN/AN/A
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ N/AN/AN/AN/A
อุบลราชธานี N/AN/AN/AN/A
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

N/AN/AN/AN/A
TSIC : 47735

47735 : ร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเพลิงอื่นๆสำหรับใช้ในครัวเรือน

N/AN/AN/AN/A

เครดิตทางการค้า บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย N/AN/AN/AN/A
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ N/AN/AN/AN/A
อุบลราชธานี N/AN/AN/AN/A
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

N/AN/AN/AN/A
TSIC : 47735

47735 : ร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเพลิงอื่นๆสำหรับใช้ในครัวเรือน

N/AN/AN/AN/A

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KIENGMOOL PALANGNGAN YANGYUEN(THAILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KIENGMOOL PALANGNGAN YANGYUEN(THAILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด

234 หมู่ที่ 6 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ที่อยู่ บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด

234 หมู่ที่ 6 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้