แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท นิธิ ฟู้ดส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท นิธิ ฟู้ดส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล NITHI FOODS CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505541000241
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.ชม.4835
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 ม.ค. 2541 (24 ปี 0 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท นิธิ ฟู้ดส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 140,000,000
มูลค่าบริษัท 245,678,416 บาท (175.48% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย แปรรูป ถนอมอาหาร
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ฟู้ดสเป็คเชียลไลซ์ จำกัด

เจ็น วาย ฟู้ด อินดัสทรี จำกัด

ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด

แอท ชิค จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท นิธิ ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 14,51115,156509,46616,171
ภาคเหนือ 4,9244,52668,8434,824
เชียงใหม่ 1601358,451186
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

42326022,916331
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

414657337

เครดิตทางการค้า บริษัท นิธิ ฟู้ดส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท นิธิ ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 14,51115,156509,46616,171
ภาคเหนือ 4,9244,52668,8434,824
เชียงใหม่ 1601358,451186
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

42326022,916331
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

414657337

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม NITHI FOODS CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น NITHI FOODS CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท นิธิ ฟู้ดส์ จำกัด

21/6 หมู่ที่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ที่อยู่ บริษัท นิธิ ฟู้ดส์ จำกัด

21/6 หมู่ที่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้