แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ถายซิงพืชผล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ถายซิงพืชผล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล TAIZING PLANT CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505542001951
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.ชม.5285
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 4 ส.ค. 2542 (22 ปี 10 เดือน 2 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ถายซิงพืชผล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 10,000,000
มูลค่าบริษัท 2,220,094 บาท (22.2% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

พัชร์ ฟู้ด อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด

ลองยังฟู้ด จำกัด

ทริปเปิล เจ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด

ซุปเปอร์ลิเซียส จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ถายซิงพืชผล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 338,874488,708264,429356,501
ภาคเหนือ 52,72561,22337,66851,865
เชียงราย 2,8324,5622,4022,899
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

17,55328,28314,21418,186
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

624998427564

เครดิตทางการค้า บริษัท ถายซิงพืชผล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ถายซิงพืชผล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 338,874488,708264,429356,501
ภาคเหนือ 52,72561,22337,66851,865
เชียงราย 2,8324,5622,4022,899
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

17,55328,28314,21418,186
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

624998427564

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TAIZING PLANT CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TAIZING PLANT CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ถายซิงพืชผล จำกัด

27 หมู่ที่ 1 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ที่อยู่ บริษัท ถายซิงพืชผล จำกัด

27 หมู่ที่ 1 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้