แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไทย ฟง รับเบอร์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไทย ฟง รับเบอร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ไทย ฟง รับเบอร์ จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0515547000138
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0517354700134
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 30 มี.ค. 2547 (19 ปี 2 เดือน 4 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไทย ฟง รับเบอร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 60,000,000
มูลค่าบริษัท 65,734,796 บาท (109.56% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46313 : การขายส่งผักและผลไม้

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การขายส่งผักและผลไม้
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ณัฐธิชา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

เอฟ.แอล. อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

เชษฐ์ หลังสวน

เอชที ควอลิตี้ ฟรุ๊ต จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทย ฟง รับเบอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
ลำพูน
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46313

46313 : การขายส่งผักและผลไม้

เครดิตทางการค้า บริษัท ไทย ฟง รับเบอร์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทย ฟง รับเบอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
ลำพูน
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46313

46313 : การขายส่งผักและผลไม้

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ไทย ฟง รับเบอร์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ไทย ฟง รับเบอร์ จำกัด

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไทย ฟง รับเบอร์ จำกัด

152 หมู่ที่ 5 ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ที่อยู่ บริษัท ไทย ฟง รับเบอร์ จำกัด

152 หมู่ที่ 5 ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้