แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ลองยังฟู้ด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ลองยังฟู้ด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล LONGYOUNGFOOD COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0545560000251
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 23 มี.ค. 2560 (5 ปี 1 เดือน 28 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ลองยังฟู้ด จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,496,612 บาท (149.66% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ผลิต แปรรูป จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและน้ำผลไม้ผงสำเร็จรูป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

พัชร์ ฟู้ด อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด

ฟอเรสท์เบค จำกัด

ถายซิงพืชผล จำกัด

ทริปเปิล เจ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ลองยังฟู้ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 338,713319,730354,381387,776
ภาคเหนือ 52,70743,52948,57454,812
แพร่ 717848823823
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

17,54618,39719,46120,361
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

623531640621

เครดิตทางการค้า บริษัท ลองยังฟู้ด จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ลองยังฟู้ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 338,713319,730354,381387,776
ภาคเหนือ 52,70743,52948,57454,812
แพร่ 717848823823
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

17,54618,39719,46120,361
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

623531640621

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม LONGYOUNGFOOD COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น LONGYOUNGFOOD COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ลองยังฟู้ด จำกัด

23/1 หมู่ที่ 1 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่

ที่อยู่ บริษัท ลองยังฟู้ด จำกัด

23/1 หมู่ที่ 1 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้