แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไกรกิจรุ่งเรือง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไกรกิจรุ่งเรือง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KRAIKIT RUNGRUANG CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0605541000241
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.นว.687
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 25 มิ.ย. 2541 (23 ปี 7 เดือน 2 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไกรกิจรุ่งเรือง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 12,026,702 บาท (240.53% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10611 : การสีข้าว
วัตถุประสงค์ โรงสีข้าว
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไชยาพงศ์พิพัฒน์ค้าข้าว

สหรักษ์ จำกัด

สุรินทร์ไชยศิริ

โรงสีข้าวบ้านไผ่เรืองศิริ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไกรกิจรุ่งเรือง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 73,624245,054147,43881,931
ภาคกลาง 16,68235,37323,67117,217
นครสวรรค์ 4601,7311,020358
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

5,09317,52810,8354,351
TSIC : 10611

10611 : การสีข้าว

537526507552

เครดิตทางการค้า บริษัท ไกรกิจรุ่งเรือง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไกรกิจรุ่งเรือง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 73,624245,054147,43881,931
ภาคกลาง 16,68235,37323,67117,217
นครสวรรค์ 4601,7311,020358
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

5,09317,52810,8354,351
TSIC : 10611

10611 : การสีข้าว

537526507552

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KRAIKIT RUNGRUANG CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KRAIKIT RUNGRUANG CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไกรกิจรุ่งเรือง จำกัด

66 หมู่ที่ 7 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

ที่อยู่ บริษัท ไกรกิจรุ่งเรือง จำกัด

66 หมู่ที่ 7 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้