แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอทีเคออลไลค์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอทีเคออลไลค์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ATK ALL LIKE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0635561000530
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 26 เม.ย. 2561 (3 ปี 8 เดือน 27 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0829327277

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอทีเคออลไลค์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 3,000,000
มูลค่าบริษัท 402,939 บาท (13.43% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ผลิตขนมจากพืชผลทางการเกษตร
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

น่ำเฮียง

แอมแซ่บ กรุ๊ป จำกัด

นิตยา 2509

ส.ประเสริฐ ฟูด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอทีเคออลไลค์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 250,609499,756559,193487,271
ภาคตะวันตก 42,28262,69772,92864,848
ตาก 8351,5241,1951,512
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

5,95013,30212,17912,938
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

181479421426

เครดิตทางการค้า บริษัท เอทีเคออลไลค์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอทีเคออลไลค์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 250,609499,756559,193487,271
ภาคตะวันตก 42,28262,69772,92864,848
ตาก 8351,5241,1951,512
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

5,95013,30212,17912,938
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

181479421426

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ATK ALL LIKE COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ATK ALL LIKE COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอทีเคออลไลค์ จำกัด

300 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

ที่อยู่ บริษัท เอทีเคออลไลค์ จำกัด

300 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้