แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท จิราพรฟู๊ด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท จิราพรฟู๊ด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล JIRAPORNFOOD COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0655561001765
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 18 ก.ย. 2561 (3 ปี 4 เดือน 2 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
อีเมล jrpfood_acc@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท จิราพรฟู๊ด จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 6,454,366 บาท (645.44% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

นพดาโปรดักส์ จำกัด

รักษ์มะขามไทย จำกัด

มัลติ ฟรุต จำกัด

ฮาสุ ยูบะ กรุ๊ป จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท จิราพรฟู๊ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 57,99785,26159,07775,801
ภาคกลาง 13,81315,64711,63616,243
พิษณุโลก 290472269284
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

4,0995,6693,7733,955
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

70493659

เครดิตทางการค้า บริษัท จิราพรฟู๊ด จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท จิราพรฟู๊ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 57,99785,26159,07775,801
ภาคกลาง 13,81315,64711,63616,243
พิษณุโลก 290472269284
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

4,0995,6693,7733,955
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

70493659

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม JIRAPORNFOOD COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น JIRAPORNFOOD COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท จิราพรฟู๊ด จำกัด

20/5 หมู่ที่ 3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

ที่อยู่ บริษัท จิราพรฟู๊ด จำกัด

20/5 หมู่ที่ 3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้