แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วูแมน กรุ๊ป

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วูแมน กรุ๊ป

ชื่อนิติบุคคล WOMAN GROUP LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0663555000793
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 ก.ย. 2555 (9 ปี 11 เดือน 3 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

081532950

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วูแมน กรุ๊ป

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,679,635 บาท (167.96% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
วัตถุประสงค์ โรงแรม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โรงแรม 88 จำกัด

เดอะการ์เดนรูมขอนแก่น

เดอะปรินซ์ คอนเวนชั่น แกรนด์ โฮเทล จำกัด

โรงแรมบางรักแมนชั่น

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วูแมน กรุ๊ป

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
พิจิตร
หมวดธุรกิจ : I

I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

TSIC : 55101

55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด วูแมน กรุ๊ป

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วูแมน กรุ๊ป

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
พิจิตร
หมวดธุรกิจ : I

I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

TSIC : 55101

55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม WOMAN GROUP LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น WOMAN GROUP LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วูแมน กรุ๊ป

118 หมู่ที่ 1 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วูแมน กรุ๊ป

118 หมู่ที่ 1 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้