แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนาพรการเกษตร

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนาพรการเกษตร

ชื่อนิติบุคคล RATTANAPORN KANKASET LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0673564001306
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 11 ส.ค. 2564 (1 ปี 9 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนาพรการเกษตร

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 500,000
มูลค่าบริษัท 647,953 บาท (129.59% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10611 : การสีข้าว

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การสีข้าว
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

โรงสีเนรมิต จำกัด

โรงสีเทียมศักดิ์

โรงสีเกียรติรุ่งเรือง จำกัด

ไทยหิรัญไรซ์มิลล์ จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนาพรการเกษตร

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
เพชรบูรณ์
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10611

10611 : การสีข้าว

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนาพรการเกษตร

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนาพรการเกษตร

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
เพชรบูรณ์
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10611

10611 : การสีข้าว

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม RATTANAPORN KANKASET LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น RATTANAPORN KANKASET LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนาพรการเกษตร

256 หมู่ที่ 12 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนาพรการเกษตร

256 หมู่ที่ 12 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้