แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท รักษ์มะขามไทย จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท รักษ์มะขามไทย จำกัด

ชื่อนิติบุคคล RAK THAI TAMARIND COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0675561001137
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 ส.ค. 2561 (3 ปี 8 เดือน 29 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 053723033
อีเมล heng-heng99@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท รักษ์มะขามไทย จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 7,495,734 บาท (149.91% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ จำหน่ายและผลิตแปรรูปผักและผลไม้
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ล้านนา ฟรุตส์ จำกัด

จิราพรฟู๊ด จำกัด

วรางคณา กะทิสด จำกัด

ฮาสุ ยูบะ กรุ๊ป จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท รักษ์มะขามไทย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 61,97253,59045,257118,760
ภาคกลาง 14,61311,1899,58023,092
เพชรบูรณ์ 222147121322
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

4,3733,1492,6766,666
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

77332893

เครดิตทางการค้า บริษัท รักษ์มะขามไทย จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท รักษ์มะขามไทย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 61,97253,59045,257118,760
ภาคกลาง 14,61311,1899,58023,092
เพชรบูรณ์ 222147121322
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

4,3733,1492,6766,666
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

77332893

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม RAK THAI TAMARIND COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น RAK THAI TAMARIND COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท รักษ์มะขามไทย จำกัด

294 หมู่ที่ 11 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ที่อยู่ บริษัท รักษ์มะขามไทย จำกัด

294 หมู่ที่ 11 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้