แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาภนิมิตรการค้าและก่อสร้าง

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาภนิมิตรการค้าและก่อสร้าง

ชื่อนิติบุคคล ลาภนิมิตรการค้าและก่อสร้าง
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0703525000204
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) รบ.493
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 มิ.ย. 2525 (41 ปี 3 เดือน 28 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาภนิมิตรการค้าและก่อสร้าง

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 48,850,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

72,012,587 บาท (147.42% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 42101 : การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

อภิรดา การโยธา จำกัด

ว.ชัยวัฒน์ การโยธา

พายัพโยธา จำกัด

สาธิตธุรกิจก่อสร้าง

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาภนิมิตรการค้าและก่อสร้าง

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันตก
ราชบุรี
หมวดธุรกิจ : F

F : การก่อสร้าง

TSIC : 42101

42101 : การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาภนิมิตรการค้าและก่อสร้าง

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาภนิมิตรการค้าและก่อสร้าง

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันตก
ราชบุรี
หมวดธุรกิจ : F

F : การก่อสร้าง

TSIC : 42101

42101 : การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ลาภนิมิตรการค้าและก่อสร้าง

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ลาภนิมิตรการค้าและก่อสร้าง

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาภนิมิตรการค้าและก่อสร้าง

89 หมู่ที่ 9 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาภนิมิตรการค้าและก่อสร้าง

89 หมู่ที่ 9 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้