แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ฟิตโต้ กรุ๊ป จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ฟิตโต้ กรุ๊ป จำกัด

ชื่อนิติบุคคล FITTO GROUP COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0705559000128
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 20 ม.ค. 2559 (6 ปี 0 เดือน 9 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ฟิตโต้ กรุ๊ป จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,633,593 บาท (163.36% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ
วัตถุประสงค์ การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ ข้าวเกรียบ ข้าวอบกรอบ ข้าวโพดอบกรอบ แป้งทอด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สแน็คส์เฮ้าส์ จำกัด

พี.เอส.สแนค จำกัด

ทองใบ เบเกอรี่ จำกัด

บุญชัย ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ฟิตโต้ กรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 140,736182,701119,085200,665
ภาคตะวันตก 27,40727,82120,01934,091
ราชบุรี 1,1191,3468951,267
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

3,4224,4342,8344,412
TSIC : 10791

10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ

57524365

เครดิตทางการค้า บริษัท ฟิตโต้ กรุ๊ป จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ฟิตโต้ กรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 140,736182,701119,085200,665
ภาคตะวันตก 27,40727,82120,01934,091
ราชบุรี 1,1191,3468951,267
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

3,4224,4342,8344,412
TSIC : 10791

10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ

57524365

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม FITTO GROUP COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น FITTO GROUP COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ฟิตโต้ กรุ๊ป จำกัด

2/7 ถนนชลประทาน ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ที่อยู่ บริษัท ฟิตโต้ กรุ๊ป จำกัด

2/7 ถนนชลประทาน ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้