แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ซุปเปอร์ลิเซียส จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ซุปเปอร์ลิเซียส จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SUPERLICIOUS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0705559001311
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 21 ก.ค. 2559 (5 ปี 10 เดือน 12 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ซุปเปอร์ลิเซียส จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,544,620 บาท (154.46% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายขนมไทยรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

พัชร์ ฟู้ด อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด

ไชโยเจริญฟู้ด จำกัด

ถายซิงพืชผล จำกัด

มาย เฮลตี้ มี จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ซุปเปอร์ลิเซียส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 339,273462,045292,733401,725
ภาคตะวันตก 52,77057,86741,16856,223
ราชบุรี 2,4333,2092,1662,624
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

8,10812,7537,59910,171
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

626923494650

เครดิตทางการค้า บริษัท ซุปเปอร์ลิเซียส จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ซุปเปอร์ลิเซียส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 339,273462,045292,733401,725
ภาคตะวันตก 52,77057,86741,16856,223
ราชบุรี 2,4333,2092,1662,624
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

8,10812,7537,59910,171
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

626923494650

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SUPERLICIOUS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SUPERLICIOUS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ซุปเปอร์ลิเซียส จำกัด

4/18 หมู่ที่ 5 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

ที่อยู่ บริษัท ซุปเปอร์ลิเซียส จำกัด

4/18 หมู่ที่ 5 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้