แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท มัลติ ฟรุต จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท มัลติ ฟรุต จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MULTI FRUIT COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0705561002337
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 ส.ค. 2561 (3 ปี 9 เดือน 25 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0899884285
อีเมล w.noisopa@outlook.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท มัลติ ฟรุต จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 6,409,171 บาท (640.92% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ จำหน่ายผัก ผลไม้แช่แข็ง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

นพดาโปรดักส์ จำกัด

จิราพรฟู๊ด จำกัด

วรางคณา กะทิสด จำกัด

ชนินทร์ ฟรุ๊ต จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท มัลติ ฟรุต จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 58,91235,40930,81395,040
ภาคตะวันตก 14,0708,2877,12119,505
ราชบุรี 502220205584
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,4476045331,830
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

74211378

เครดิตทางการค้า บริษัท มัลติ ฟรุต จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท มัลติ ฟรุต จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 58,91235,40930,81395,040
ภาคตะวันตก 14,0708,2877,12119,505
ราชบุรี 502220205584
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,4476045331,830
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

74211378

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MULTI FRUIT COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MULTI FRUIT COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท มัลติ ฟรุต จำกัด

9/9 หมู่ที่ 7 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ที่อยู่ บริษัท มัลติ ฟรุต จำกัด

9/9 หมู่ที่ 7 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้