แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศักดิ์ทัวร์

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศักดิ์ทัวร์

ชื่อนิติบุคคล เปรมศักดิ์ทัวร์
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0713538000828
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) กจ.1047
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 ต.ค. 2538 (27 ปี 4 เดือน 2 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศักดิ์ทัวร์

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 3,000,000
มูลค่าบริษัท 12,372,977 บาท (412.43% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 49323 : การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ บริการรถเช่า
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

สหมงคลชัยเดินรถ จำกัด

อาทิตย์รุ่งอรุณ

อึ๊งเจริญ ทรานสปอร์ต 2555 จำกัด

ทรัพย์เทวินทร์เนตร โลจิสติกส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศักดิ์ทัวร์

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันตก
กาญจนบุรี
หมวดธุรกิจ : H

H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

TSIC : 49323

49323 : การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศักดิ์ทัวร์

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศักดิ์ทัวร์

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันตก
กาญจนบุรี
หมวดธุรกิจ : H

H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

TSIC : 49323

49323 : การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม เปรมศักดิ์ทัวร์

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น เปรมศักดิ์ทัวร์

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศักดิ์ทัวร์

150/139 หมู่บ้านผกาแก้ว ถนนพัฒนากาญจน์ ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศักดิ์ทัวร์

150/139 หมู่บ้านผกาแก้ว ถนนพัฒนากาญจน์ ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้