แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีอุดมธัญญะ

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีอุดมธัญญะ

ชื่อนิติบุคคล UDOMTHANYA RICEMILL LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0733520000052
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) นฐ.108
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 26 ม.ค. 2520 (46 ปี 4 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีอุดมธัญญะ

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท -25,842,725 บาท (-516.85% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10611 : การสีข้าว

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ โรงสีข้าว
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เทพเทวาเพิ่มผล

โรงสีเนรมิต จำกัด

โรงสีไฟสหชัยชุมแพ จำกัด

ไกรกิจรุ่งเรือง จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีอุดมธัญญะ

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นครปฐม
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10611

10611 : การสีข้าว

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีอุดมธัญญะ

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีอุดมธัญญะ

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นครปฐม
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10611

10611 : การสีข้าว

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม UDOMTHANYA RICEMILL LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น UDOMTHANYA RICEMILL LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีอุดมธัญญะ

88 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีอุดมธัญญะ

88 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้