แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท คำฉันท์ไรซ์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท คำฉันท์ไรซ์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KAMCHAN RICE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0735554002858
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 ก.ค. 2554 (10 ปี 6 เดือน 16 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 034250047

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท คำฉันท์ไรซ์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท -45,619 บาท (-0.91% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47214 : ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว
วัตถุประสงค์ จำหน่ายและส่งออกข้าวสารบรรจุหีบห่อ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ชลธนสวัสดิ์

ธนากุล 99 จำกัด

พราว ไบโอเอนเนอร์ยี่ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

จีระศักดิ์ค้าข้าว จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท คำฉันท์ไรซ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 126,690548,972420,049176,496
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 57,169189,558152,53158,839
นครปฐม 2,8519,2127,6383,342
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

78,189320,785278,756111,038
TSIC : 47214

47214 : ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว

9722912479

เครดิตทางการค้า บริษัท คำฉันท์ไรซ์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท คำฉันท์ไรซ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 126,690548,972420,049176,496
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 57,169189,558152,53158,839
นครปฐม 2,8519,2127,6383,342
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

78,189320,785278,756111,038
TSIC : 47214

47214 : ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว

9722912479

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KAMCHAN RICE COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KAMCHAN RICE COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท คำฉันท์ไรซ์ จำกัด

606 ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ที่อยู่ บริษัท คำฉันท์ไรซ์ จำกัด

606 ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้