แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ธนเทวทิน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ธนเทวทิน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล TANATAEWATIN MARKETING COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0735562006905
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 13 ส.ค. 2562 (2 ปี 9 เดือน 19 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0813191677
อีเมล somzlaris@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ธนเทวทิน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,407,435 บาท (140.74% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
วัตถุประสงค์ จำหน่ายเครื่องสำอางค์ทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ธนเทวทิน จำกัด

มีความสุขทุกวัน จำกัด

เพียว เดอริมา แลบบอราทอรีส์ จำกัด

กิจวัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ธนเทวทิน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 41,522129,04993,83486,170
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 19,31544,70134,08625,918
นครปฐม 1,0212,5151,9001,709
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

25,77779,07559,75857,118
TSIC : 47723

47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง

83312175134

เครดิตทางการค้า บริษัท ธนเทวทิน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ธนเทวทิน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 41,522129,04993,83486,170
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 19,31544,70134,08625,918
นครปฐม 1,0212,5151,9001,709
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

25,77779,07559,75857,118
TSIC : 47723

47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง

83312175134

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TANATAEWATIN MARKETING COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TANATAEWATIN MARKETING COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ธนเทวทิน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

49/4 หมู่ที่ 8 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

ที่อยู่ บริษัท ธนเทวทิน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

49/4 หมู่ที่ 8 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้