แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SMILE HEART FOODS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745543001049
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.สค.2500
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 10 พ.ค. 2543 (22 ปี 0 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 402,000,000
มูลค่าบริษัท 560,464,280 บาท (139.42% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10291 : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยการอบแห้ง การรมควัน การทำเค็ม การหมักในน้ำเกลือ หรือน้ำส้มสายชู
วัตถุประสงค์ ผลิตอาหารทะเลแปรรูป ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ส่งออกอาหารทะเลแปรรูป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

สตาร์ฟิช จำกัด

โชคสมุทรมารีน จำกัด

ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 3,9378,6166,8014,904
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,6872,9752,3201,645
สมุทรสาคร 9923418194
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

2,7396,4395,2613,809
TSIC : 10291

10291 : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยการอบแห้ง การรมควัน การทำเค็ม การหมักในน้ำเกลือ หรือน้ำส้มสายชู

1311

เครดิตทางการค้า บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 3,9378,6166,8014,904
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,6872,9752,3201,645
สมุทรสาคร 9923418194
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

2,7396,4395,2613,809
TSIC : 10291

10291 : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยการอบแห้ง การรมควัน การทำเค็ม การหมักในน้ำเกลือ หรือน้ำส้มสายชู

1311

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SMILE HEART FOODS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SMILE HEART FOODS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด

19/8 หมู่ที่ 8 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด

19/8 หมู่ที่ 8 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้