แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DIAMOND FOOD PRODUCT COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745554003765
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 10 ส.ค. 2554 (11 ปี 1 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

034885029

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 70,000,000
มูลค่าบริษัท 157,968,606 บาท (225.67% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10291 : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยการอบแห้ง การรมควัน การทำเค็ม การหมักในน้ำเกลือ หรือน้ำส้มสายชู

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ รับจ้างแปรรูปอาหารทะเล รับจ้างผลิตอาหารสำเร็จรูป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

สตาร์ฟิช จำกัด

เอ็ม.อาร์.เจ.ฟู้ดส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10291

10291 : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยการอบแห้ง การรมควัน การทำเค็ม การหมักในน้ำเกลือ หรือน้ำส้มสายชู

เครดิตทางการค้า บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10291

10291 : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยการอบแห้ง การรมควัน การทำเค็ม การหมักในน้ำเกลือ หรือน้ำส้มสายชู

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม DIAMOND FOOD PRODUCT COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น DIAMOND FOOD PRODUCT COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด

89/72 หมู่ที่ 2 ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด

89/72 หมู่ที่ 2 ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้